Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PRIVACY POLICY

Hatályos: 2024. 03. 22

Effective: 22.03.2024.

A https://thedeepcc.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Deep Creative Collective Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő az érintetteket jelen Weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Operator of the https://thedeepcc.com website (hereinafter referred to as “Website“) is the Deep Creative Collective Kft. (hereinafter referred to as “Data Controller”). The Data Controller shall inform the data subjects before the processing of data through this Website of the facts related to the processing of data, in particular the purpose, legal basis, and duration of the processing. The information contained in this privacy notice also covers the rights and remedies of data subjects in relation to the data processing.

 

Adatkezelő adatai:

Deep Creative Collective Kft.

Details of the Data Controller:

Deep Creative Collective Kft.

Cégjegyzékszám:

07-09-032253

Company registration number:

07-09-032253

Adószám:

29249943-2-07

Tax number

29249943-2-07

E-mail cím: [email protected]

E-mail address: [email protected]

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. Fsz. 1. ajtó

Registered office: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. Fsz. 1. ajtó

 

 

Adatfeldolgozók adatai:

Details of the Data Processors:

 

 

 

R-Digital Kft.

R-Digital Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-012462

Cégjegyzékszám: 12-09-012462

Székhely: 3128 Vizslás Kossuth Lajos utca 73.

Székhely: 3128 Vizslás Kossuth Lajos utca 73.

E-mail cím: [email protected]

E-mail cím: [email protected]

Adatfeldolgozói tevékenység: a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerverhostinggal összefüggő feladatok ellátása.

Data processing activity: server hosting tasks related to the operation of the Website.

A Személyes Adatok kezelése az EGT országaiban, illetve azon országokban történik, melyek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával rendelkeznek.

 

The processing of personal data takes place in EEA countries or countries which have a adequacy decision from the European Commission.

I.   Adatkezelési folyamatok

I.    Data processing

 

 

1. Álláshirdetésre pályázó érintettek jelentkezésével összefüggő adatkezelés

1. Data processing relating to the application of data subjects applying for a job vacancy

 

Adatkezelés célja: Weboldalon keresztül állásokra történő jelentkezések fogadása, a jelentkezők értesítése és a pályázatukkal összefüggésben kapcsolattartás.

Purpose of data processing: receiving job applications on the Website, notification of applicants and contact them in connection with their application.

 

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek.

Legal basis for data processing: processing is based on the legitimate interest of the data controller pursuant to Article 6(1)(f) GDPR.

 

Kezelt személyes adatok köre:

·       Ön teljes neve

·       email címe

·       megküldött önéletrajzának tartalma

·       munkatapasztalata: a munka meghatározása, munkahely megnevezése, időintervallum ameddig a munkahelyen dolgozott

Scope of personal data processed:

·       your full name,

·       email address

·       the content of you’re the uploaded CV (resume)

·       work experience: definition of the work, name of workplace, the time interval until which you worked at the workplace

 

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat legfeljebb a pályázat megkülésétől számított 6 hónapos időtartamot követően töröljük. 

 

Duration of data processing: the personal data provided by you will be deleted after a period of 6 months from the day of reception. 

 

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

 

Transfer of the data (recipients): no data transfer will take place

2.  Kapcsolatfelvétel a Weboldalon megadott elérhetőségek útján

 

2.  Contact us using the contact details provided on the Website

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, érdeklődés Adatkezelő üzleti tevékenységéről.

 

Purpose of processing: provide the opportunity to contact the Data Controller, to inquire about the Data Controller’s business activities.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti jogos érdek teljesítése.

 

Legal basis for data processing: consent of the data subject pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR.

Kezelt személyes adatok köre:

·       Ön neve (beazonosítás miatt a kapcsolatfelvétel módjától függetlenül szükséges megadnia)

·       telefonszáma (ha az Adatkezelő telefonos elérhetőségén veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel)

·       Ön üzenetének tartalma, amit az Adatkezelő részére az adatkezelő Weboldalon feltüntetett elérhetőségeinek egyikére küldött

·       email címe

Scope of personal data processed:

·       your name (required for identification purposes regardless of the method of contact)

·       phone number (if you contact the Controller by phone using the Controller’s phone contact details)

·       the content of your message sent to the Data Controller using one of the contact details provided by the Data Controller on the Website

·       email address

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől vagy kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapot követően törlésre kerül.

Duration of data processing: the personal data you provide will be deleted after 6 months from the date of the first message or contact.

 

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

 

Transfer of the data (recipients): no data transfer will take place

II.              Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

II. Your rights regarding data management

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 

Pursuant to Articles 15-20 of the GDPR, you have the following rights in relation to your personal data:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) hozzáférési jog;

c) helyesbítéshez való jog;

d) törléshez való jog;

e) az adatkezelés korlátozásához való jog;

f) adathordozhatósághoz való jog;

g) tiltakozáshoz való jog.

 

a) the right to information;

(b) right of access;

(c) the right to rectification;

(d) the right to erasure;

(e) the right to restriction of processing;

(f) the right to data portability;

(g) the right to object.

 

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

 

You can exercise your rights by contacting us at the above contact details.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

 

Under the right of access, you may request information on whether your personal data are being processed and, if such processing is taking place, you may have access to the personal data and be informed of the security conditions of the processing.

 

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

 

Under the right to rectification, we will promptly correct inaccurate personal data and complete incomplete personal data upon your request.

 

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

 

Under the right to erasure, we will delete your personal data without delay in the following cases:

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy azokat más módon

kezeljük;

 

a) the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected, or we process it in other way

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;

 

b) if the consent on the basis of which the data was processed is withdrawn and there is no other legal basis for processing the data;

 

c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 

c) if the personal data have been unlawfully processed by us;

 

d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

 

d) we are required to erase the personal data by law.

 

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

If the data processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims we may not erase personal data.

 

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel.

Upon request, we will restrict the use of personal data based on the right to restriction of processing, in which case we will only use the personal data for a limited purpose.

 

Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

 

Based on the right to data portability, if this does not infringe the rights and freedoms of others, we will send your data to you in a structured, commonly used, machine-readable format or, upon your request, we will transfer data directly to another data controller.

 

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

 

If you do not agree with our response or our action in relation to your request, you can make a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information of Hungary (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; address: 1374 Budapest, Pf. 603; phone: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; web: www.naih.hu) or you can take your case to court.

 

Contact
Contact

Contact

MORE INFO
Instagram Youtube LinkedIn TikTok